Tin Giáo Dục
    • Kỹ Thuật Nảy Sinh Tư Duy Âm Nhạc

      (Vladimir Horowitz trả lời phỏng vấn năm 1932 của The Etude). Để phát triển kỹ thuật, điều quan trọng là phải biết không chỉ tập như thế nào mà còn tập bài gì.