Trường nhạc
    • Lớp piano thi chứng chỉ AMEB - CLASSIC

      Sau 2 - 3 năm học cơ bản, các học viên tham gia thi các chứng chỉ piano AMEB để đánh dấu tự tiến bộ học tập từng năm chuẩn quốc tế  

    • Các Quy Định Về Khoá Học Piano

      Để có một kết quả học đàn piano tốt, ngay từ đầu nhà trường, học viên cùng giữ một số nguyên tắc cơ bản để cùng xây dựng việc học bền vững.