Loading...

THÔNG TIN

Tin tức và hoạt động mới nhất của hệ thống The ONE Smart Piano 

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của phương pháp sư phạm piano của Chopin là nhằm đạt được cách nhấn phím (touch) đẹp.